Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej „Organizatorem”, tworzy projekt pod nazwą Akademia 30+, w ramach którego organizuje zajęcia edukacyjne.

Cele i zadania Akademii 30+

§ 2

 1. Akademia 30+ jest edukacyjnym projektem non-profit.
 2. Akademia 30+ została powołana w celu zaspokajania potrzeby rozwoju intelektualnego i uzupełniania wiedzy ogólnej przede wszystkim osób czynnych zawodowo, przy czym aktywność zawodowa nie jest warunkiem koniecznym naboru do Akademii 30+.

Słuchacze Akademii 30+

§ 3

 1. Słuchaczem Akademii 30+ może zostać osoba pełnoletnia.
 2. Warunkiem przyjęcia do Akademii 30+ jest spełnienie wszystkich wymogów opisanych w § 5 poniżej.
 3. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do Akademii 30+, staje się Słuchaczem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

Organizacja Akademii 30+

§ 4

 1. Akademia 30+ prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim.
 2. Rok akademicki trwa od października danego roku do czerwca kolejnego roku.
 3. Nauczanie w Akademii 30+ będzie zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów.
 4. Plan zajęć w każdym roku akademickim obejmować będzie nie mniej niż 10 zajęć edukacyjnych do wyboru.
 5. Plan zajęć dostępny będzie na stronie internetowej Akademii 30+ pod adresem akademia30plus.pl od września każdego roku akademickiego.
 6. Słuchacz może wybrać dowolną liczbę zajęć, w których chce uczestniczyć.

Nabór uczestników

§ 5

 1. Nabór do Akademii 30+ prowadzony jest przez cały rok akademicki.
 2. Kandydat na Słuchacza Akademii 30+ zobowiązany jest:
  1. wypełnić zgłoszenie przystąpienia do Akademii 30+ dostępne na stronie internetowej Akademii 30+,
  2. zaakceptować treść niniejszego Regulaminu,
  3. uiścić opłatę początkową w wysokości 25 złotych (wpisowe),
  4. wpłacić środki w kwocie co najmniej 25 złotych (przedpłata) na poczet kosztów uczestnictwa w zajęciach
 3. Zgłoszenie do Akademii 30+ następuje po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Akademii 30+ w zakładce Zgłoszenie.
 4. Zgłoszenie do Akademii 30+ następuje po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej Akademii 30+ w zakładce Zgłoszenie.
 5. Zgłoszenie Słuchacza do Akademii 30+ traktowane będzie jako chęć uczestnictwa Słuchacza w zajęciach, lecz dopiero fakt zaakceptowania Regulaminu i przesłania przez Słuchacza pełnej opłaty początkowej oraz księgowe potwierdzenie jej wpływu przez Organizatora stanowi moment zawarcia pomiędzy stronami wiążącej umowy, na mocy której zgodnie z niniejszym Regulaminem Organizator przyznaje Słuchaczowi status słuchacza Akademii 30+ i dopuszcza Słuchacza do udziału w wybranych zajęciach Akademii 30+ w zamian za dokonanie stosownych opłat.
 6. Kandydat na Słuchacza otrzyma drogą mailową potwierdzenie zaksięgowania dokonanych przez niego wpłat.

Opłata początkowa

§ 6

 1. Opłata początkowa, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt. 3, jest opłatą jednorazową, która nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 1.
 2. Opłata początkowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów wydania słuchaczowi indeksu oraz oficjalnego potwierdzenia przyjęcia Słuchacza do Akademii 30+.
 3. Słuchacz otrzyma materiały, o których mowa w ust. 2, na pierwszych zajęciach, w których weźmie udział, albo będzie mógł je odebrać w siedzibie Organizatora. Możliwość odbioru materiałów trwa do końca roku akademickiego, w którym Słuchacz przystąpił do Akademii 30+. Po tym czasie odbiór nie będzie możliwy.
 4. Opłata początkowa zapewnia Słuchaczowi członkostwo w Akademii 30+ przez dwa lata akademickie (bez konieczności uiszczania opłaty początkowej w kolejnym roku akademickim). Jeżeli Słuchacz wziął udział w przynajmniej jednym płatnym wykładzie lub warsztacie w roku akademickim, członkostwo w Akademii 30+ przedłuży się na kolejne dwa lata akademickie licząc od roku akademickiego, w którym Słuchacz wziął udział w tych zajęciach (dzięki temu słuchacz nie musi wnosić opłaty początkowej w kolejnym roku akademickim).

Opłaty za zajęcia

§ 7

 1. Udział w wybranych zajęciach Akademii 30+ jest odpłatny.
 2. Wysokość opłaty za dane zajęcia jest podawana na stronie internetowej Akademii 30+.
 3. Wpłacona przez Słuchacza kwota, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, będzie przeznaczona na pokrycie kosztów zajęć, zgodnie z warunkami rezerwacji udziału w wybranych zajęciach podanymi w zaproszeniu na zajęcia.
 4. Dokonanie wpłaty przez Słuchacza zostanie potwierdzone dokumentami księgowymi, które będą możliwe do odbioru w siedzibie Organizatora.
 5. W razie wprowadzenia przez Organizatora faktur elektronicznych, uczestnik wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie mu stosownych dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) drogą elektroniczną na adres e-mail podany w treści formularza rejestracyjnego.

Zgłoszenie udziału w zajęciach

§ 8

 1. Słuchacz zgłasza się na dowolne zajęcia wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Akademii 30+ po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta.
 2. Słuchacz otrzymuje predefiniowany login i hasło po uiszczeniu opłaty początkowej i dokonaniu pierwszej wpłaty. Aktywacja konta przez Użytkownika jest warunkiem umożliwiającym mu dokonywanie zapisów na zajęcia.
 3. Zgłoszenie się na zajęcia jest możliwe tylko wówczas, jeśli kwota wpłat dokonanych przez Słuchacza jest wyższa lub równa kosztowi wybranych zajęć (w przeciwnym razie system nie przyjmie zgłoszenia).
 4. Słuchacz może zgłosić się na zajęcia do 24 godzin przed ich rozpoczęciem.
 5. W wyjątkowych wypadkach (zgubienie hasła, brak dostępu do internetu) Słuchacz może zgłosić udział w zajęciach drogą elektroniczną lub telefonicznie do Biura Organizatora. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wcześniejsze uiszczenie wpłaty przez Słuchacza w wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów udziału w zajęciach.
 6. W wypadku, o którym mowa w § 8 pkt 5, wysłanie potwierdzenia chęci udziału w zajęciach przez Słuchacza, który dokonał odpowiednich wpłat, oznacza zgodę na zaliczenie odpowiedniej kwoty wpłaty na poczet opłaty za wybrane zajęcia.
 7. W wypadku zgłoszenia udziału drogą elektroniczną lub telefonicznie do Biura Organizatora Słuchacz otrzyma drogą mailową potwierdzenie zgłoszonej rezerwacji na wskazane zajęcia.
 8. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona pojemnością sali. O zapisaniu na zajęcia w wypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc na sali decyduje kolejność zgłoszeń.

Odwołanie rezerwacji

§ 9

 1. Słuchacz, który potwierdził udział w zajęciach na stronie internetowej (lub po wykonaniu procedury opisanej w § 8 ust. 5), może zrezygnować z udziału w danych zajęciach:
  1. z wyprzedzeniem większym, niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć - wówczas wpłata na pokrycie kosztów zajęć zostanie zaliczona na poczet kosztów kolejnych wybranych zajęć,
  2. na mniej, niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć - wówczas wpłata na pokrycie kosztów zajęć zostanie pobrana i przeznaczona na działalność statutową Organizatora oraz nie podlega zwrotowi.
 2. Słuchacz, który zgłosił się na zajęcia na stronie internetowej, może odwołać udział w zajęciach samodzielnie na stronie Akademii 30+, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
 3. Słuchacz, który zgłosił się na zajęcia drogą elektroniczną lub telefonicznie, może odwołać udział w zajęciach telefonicznie lub wysyłając mail, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.

Zaliczenie roku akademickiego

§ 10

 1. Udział w poszczególnych wykładach będzie potwierdzony imienną kartą indeksu.
 2. Słuchacze, którzy w trakcie roku akademickiego zdobędą co najmniej 10 kart indeksu, otrzymają zaświadczenie o zaliczeniu roku, zwane Dyplomem Roku Akademickiego.
 3. Dyplom Roku Akademickiego i indeks mają charakter symboliczny i stanowią jedynie potwierdzenie uczestniczenia w zajęciach Akademii 30+ w danym roku akademickim.
 4. Otrzymanie Dyplomu Roku Akademickiego nie jest warunkiem uczestnictwa w wykładach i warsztatach organizowanych w kolejnym roku akademickim.

Odstąpienie od udziału w Akademii 30+

§ 11

 1. Słuchacz jest uprawniony odstąpić od udziału w zajęciach Akademii 30+ bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wpłacenia opłaty początkowej. W takim wypadku opłata ta (wraz z uiszczonymi wpłatami) zostanie zwrócona Słuchaczowi. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w ww. terminie nie przysługuje, o ile Słuchacz wziął w tym czasie udział w zajęciach.
 2. Słuchacz informuje Akademię 30+ o odstąpieniu od udziału w Akademii 30+ listem wysłanym pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.gda@akademia30plus.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora (dostępny m.in. na stronie WWW - list należy wysłać przed upływem ww. terminu 14-dniowego).
 3. Zwrot opłaty nastąpi na zasadach wskazanych w § 12 ust. 5 stosowanych odpowiednio.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Słuchacza od udziału w Akademii 30+ po upływie ww. terminu 14-dniowego będzie uznane za wniosek o skreślenie z listy Słuchaczy i zakończenie udziału w Akademii 30+ i będzie rozpatrywane zgodnie z postanowieniami § 12.
 5. Zasady zwrotu opłat za poszczególne zajęcia regulują postanowienia § 9.

Skreślenie z listy Słuchaczy i zwrot wpłat

§ 12

 1. Po upływie 14 dni od daty wpłacenia opłaty początkowej Słuchacz może wystąpić do Organizatora z wnioskiem o skreślenie z listy Słuchaczy i zakończenie udziału w Akademii 30+.
 2. Słuchacz występujący do Organizatora z wnioskiem o skreślenie z listy Słuchaczy i zakończenie udziału w Akademii 30+, może jednocześnie wystąpić pisemnie do Organizatora o zwrot niewykorzystanej kwoty wpłat, podając aktualny numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
 3. Jeżeli Słuchacz wystąpił z ww. wnioskiem po upływie dwóch lat od końca roku akademickiego, w którym wziął ostatni raz udział w zajęciach, wówczas podlega skreśleniu z listy Słuchaczy, ale kwota niewykorzystanych wpłat dokonanych przez Słuchacza nie zostanie zwrócona i zostanie przeznaczona na cele statutowe Organizatora.
 4. Jeżeli Słuchacz:
  1. nie weźmie udziału w żadnych zajęciach przez dwa lata akademickie z rzędu lub,
  2. nie odbierze materiałów, o których mowa w § 6 ust. 3 w terminie tam wskazanym,
  to wówczas Organizator będzie uprawniony do wykreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy bez dodatkowego wezwania. W takim wypadku wpłaty dokonane przez skreślanego Słuchacza zostaną przeznaczone na cele statutowe Organizatora i nie będą podlegać zwrotowi.
 5. Zwrotu wpłaty przewidzianego w ust. 2 Organizator dokonuje na wskazany przez Słuchacza rachunek bankowy albo na rachunek, z którego dokonano wpłaty. Zwrot wpłaty może nastąpić również gotówką w siedzibie Organizatora, po okazaniu dowodu tożsamości. Wpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora wniosku o zwrot. Zwrot nie zostanie dokonany, jeżeli Słuchacz nie wskaże aktualnego numeru rachunku bankowego lub poda niewłaściwy numer.
 6. Skreślenie Słuchacza na jego wniosek, jak również w warunkach określonych w ust. 4 jest traktowane jako rozwiązanie umowy.

Odwołanie zajęć przez Akademię 30+ i zakończenie projektu Akademii 30+

§ 13

 1. Akademia 30+ zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności gdy:
  1. liczba Słuchaczy, którzy dokonali rezerwacji w zajęciach nie przekroczy minimalnej liczby uczestników zajęć określonej w zaproszeniu na stronie internetowej Akademii 30+,
  2. wykładowca odwoła zajęcia,
  3. konieczność ich odwołania będzie wywołana działaniem siły wyższej.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie przesłana pocztą elektroniczną oraz umieszczona na stronie internetowej Akademii 30+.
 3. W razie odwołania zajęć Organizator nie pobierze opłaty za zajęcia z wpłaty uiszczonej wcześniej przez Słuchacza.
 4. W razie zakończenia realizacji projektu Akademii 30+ przez Organizatora, Organizator powiadomi o swojej decyzji Słuchaczy z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym. W takim wypadku Organizator zwróci uczestnikom niewykorzystane wpłaty na warunkach określonych w § 12 ust. 5.

Procedura reklamacyjna

§ 14

 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Akademii 30+ należy składać pocztą elektroniczną. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na ostatni podany przez Słuchacza adres korespondencyjny lub adres elektroniczny.
 3. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygać będą Sądy powszechne.

Przetwarzanie danych osobowych

§ 15

 1. Nabór do Akademii 30+ odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularzy internetowych zamieszczonych na stronie internetowej Akademii 30+.
 2. Kandydat na Słuchacza Akademii 30+, który wypełnia i przesyła formularze elektroniczne znajdujące się na stronie internetowej Akademii 30+, wyraża tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z organizacją projektu Akademia 30+ oraz związanych z nim imprez przez Organizatora, a także w celach statystycznych związanych z organizacją projektu Akademia 30+ i rozliczaniem umowy.
 3. Dane osobowe obejmować będą: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz adres elektroniczny i ewentualnie numer telefonu kontaktowego.
 4. Do praw i obowiązków Organizatora związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdemu Słuchaczowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych oraz – po rozwiązaniu umowy - do ich usunięcia.
 5. Słuchacz może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez niego adres poczty elektronicznej oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
 6. Administratorem danych Słuchaczy jest Organizator.

Zmiany regulaminu

§ 16

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie ze skutkiem na początku każdego kolejnego roku akademickiego albo od daty wskazanej przez Organizatora w informacji o zmianie Regulaminu. O wprowadzeniu zmian Słuchacz zostanie powiadomiony drogą elektroniczną albo podczas pierwszego logowania się do swojego konta, które to logowanie nastąpi po dacie wprowadzenia zmian do Regulaminu.
 2. Organizator wprowadzając zmiany w Regulaminie może wyznaczyć Słuchaczowi termin, nie krótszy jednak, niż 2 tygodnie od wysłania lub zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu, na wyrażenie akceptacji lub braku akceptacji dla Regulaminu. Brak wyrażenia zdania przez Słuchacza w wyznaczonym terminie będzie uznawany za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu. O ile w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu nie dojdzie do wyrażenia sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, jego zmieniona wersja będzie obowiązywać Słuchacza od daty wprowadzenia zmiany Regulaminu, zakomunikowanej zgodnie z ust. 1.
 3. Złożenie w terminie podanym w ust. 2 oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie oznacza rozwiązanie umowy z Organizatorem (ze skutkiem na dzień doręczenia mu oświadczenia o braku zgody na zmiany). W takim przypadku Słuchaczowi przysługuje zwrot nierozliczonych przedpłat zgodnie z § 13. ust. 4
 4. Regulamin jest dostępny na stronie WWW Akademii 30+ lub w siedzibie Organizatora.
 5. Przesłanie przez kandydata na Słuchacza zgłoszenia do Akademii 30+ lub na poszczególne zajęcia, w tym także złożenie zgłoszenia w trybie opisanym w § 8 ust. 5 oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. W szczególnych wypadkach Organizatorzy mogą dopuścić do uczestnictwa w zajęciach Akademii 30+ osoby, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie są Słuchaczami Akademii 30+. Zasady udziału takich osób w zajęciach zostaną podane na stronie internetowej Akademii 30+.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka).